19.6.2018 otevřeno: 276 x

Zápis z Konference PSH konané dne 18.6.2018

Zveřejňujeme zápis z výroční Konference Pražského svazu házené

Zápis a usnesení  „ Konference krajského sdružení PSH“ konané dne 18.6.2018

zasedací místnost ČSH, Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

 

 

1.                  Při účasti 12 oddílů (viz prezenční listina) z 16 (tj. 75  %)  sdružených v PSH  je konference, dle platných stanov ČSH, dne 18.6.2018 v 18.04 hod. usnášení schopná.

2.                  Předseda PSH Jaroslav Kupr přivítal delegáty oddílů a hosty

3.                  Účastníci konference souhlasí s programem konference a jednacím řádem                                                                                               (12 pro - 0 proti – 0 zdržel se)

4.                  Do pracovního předsednictva dnešní konference byli zvoleni řídící konference Jaroslav Kupr a Jakub Šimák a zároveň jsou zvoleni do návrhové komise                                                                                                                                    (12 – 0 – 0)

5.                  Do mandátové komise byli zvoleni: Jana Hrsinová a Martin Zych              (11 – 0 – 1)

6.                  Do volební komise byli zvoleni: Ondřej Bílek, Dana Smolíková, Petr Kocourek                                                                                                                         (9 – 0 – 3)

7.                  Zástupci oddílů berou na vědomí  Zprávu o činnosti PSH včetně zpráv jednotlivých komisí PSH, od června 2017 do dnešního dne, tj.18.6.2018.                        (12 – 0 – 0)

8.                  Konference schvaluje hospodaření PSH za období 2017 s upozorněním na chybu v předložené tabulce, kdy v prvním řádku na druhé stránce má být uvedeno Dar Sokol Vršovice (z dotace), nikoli Dar Sokol Kobylisy (z dotace)                                 (12 – 0 – 0)

9.                  Konference schvaluje návrh rozpočtu PSH na rok 2018 s tím, že bude minimálně vyrovnaný, spíše přebytkový, jako pro rok 2017                                              (12 – 0 – 0)

10.              Konference bere na vědomí zprávu od člena Exekutivy PSH Jany Hrsinové, že obdržela těsně před začátkem Konference od ČSH změněné tabulky s přerozdělením uděleného Grantu od Magistrátu Hl.m. Prahy oddílům mládeže a tyto tabulky byly rozdány delegátům Konference.

11.              Zpráva mandátové komise: na Konferenci je v 18.50 hodin přítomno 12 delegátů s hlasem rozhodujícím.

12.              Výsledky voleb do volených orgánů PSH na období červen 2018 - červen 2022 :
Předseda PSH: Jaroslav Kupr   10 hlasů v 1.kole voleb
Členové exekutivy (abecedně):
Zdeněk Bělohradský            6 hlasů ve 3. kole voleb
Jana Hrsinová                      11 hlasů v 1. kole voleb
Martina Papežová                11 hlasů v 1. kole voleb
Antonín Pokorný                 11 hlasů v 1. kole voleb
Jakub Šimák                        12 hlasů v 1. kole voleb
Martin Zych                         12 hlasů v 1. kole voleb

             

13.              Diskuze:
- otázka ohledně příslušnosti oddílu Sokol Břve v PSH s ohledem na čerpání dotací od Magistrátu Hl.m. Prahy pro mládež. Problematické je, že Sokol Břve má sice registrované sídlo v Praze 5 (Sobín), Hostivické ul., hraje pražské soutěže, ale svoji činnosti provozuje ve Středočeském kraji v obci Hostivice - Břve a předpokládá se, že většina členů pochází ze Středočeského kraje. Exekutiva PSH se tedy bude snažit zjistit nějaké právní stanovisko, jak je to v tomto případě s případným čerpáním Grantu od Hl. m. Prahy a zda Sokol Břve nemá žádat o Grant ve Středočeském kraji, kde skutečně působí.

- otázka od Ondřeje Plevy (delegát Chodova) ohledně zkušeností, rady / doporučení na sportovního fyzioterapeuta pro oddíly, zajištění odborných sportovních lékařských prohlídek apod. Odpověděl Jaroslav Kupr (Předseda PSH)

- otázka od Ondřeje Plevy (delegát Chodova) ohledně zajištění kontroly mladých (začínajících) rozhodčích nějakým zkušeným rozhodčím při turnajových zápasech mládeže. Zejména nastínil problém při posuzování faulů při nařízené osobní obraně v soutěži mladšího žactva. Odpověděli Martin Zych (Předseda KR PSH) a Jaroslav Kupr (Předseda PSH)

- otázka od Ondřeje Plevy (delegát Chodova) ohledně informovanosti své osoby, jakožto zástupci Chodova, o Školní lize, kdy mu nechodí žádné e-mailové informace. Odpověděl Jaroslav Kupr (Předseda PSH) a Jana Hrsinová (člen Exekutivy PSH) a bylo slíbeno, že se tato komunikace s oddíly ze strany KM PSH a příslušného zástupce, který Školní ligu organizuje zlepší

- Jaroslav Kupr (Předseda PSH) poděkoval po znovuzvolení všem delegátům oddílů za důvěru.

- Jaroslav Kupr (Předseda PSH) požádal člena Rady ČSH za Prahu Miroslava Šajnera o častější poskytování informací z jednání Rady ČSH. Bylo následně dohodnuto, že pan Šajner bude informován o všech termínech zasedání Exekutivy a v případě, že bude mít k dispozici nějaké nové informace ze zasedání Rady ČSH, přednese je na zasedání Exekutivy PSH.

14.              Rekapitulace zápisu a usnesení z dnešní konference Krajského sdružení PSH

 

 

Zápis a usnesení byl schválen ve 20.12  hod. dne 18.6.2018                                   (12 – 0 – 0)

 

 

 

V Praze 18.6.2018                                                                           Podpis:  Kupr Jaroslav
                                                                                                                      Předseda PSH